Khắc phục lỗi The user instance login flag is not supported on this version of SQL Server.

Screenshot (45).png

Lỗi này là khi phiên bản SQL của bạn không hỗ trợ user instance. Cách giải quyết như sau xóa dòng User Instance=True trong connectString.

Screenshot (46).png

Advertisements