Hướng dẫn sử dụng table của tinymce website tiengnhatthatde.com

Tạo bảng

  • Vào Table > Insert table: chọn số dòng số cột của table.


Gộp ô trong bảng

  • Chọn số ô cần gộp > chuột phải vào phần đã chọn > Cell > Merge Cells


Chỉnh sửa nội dung trong bảng

  • Chọn ô > ghi nội dung > sử dụng các công cụ để chỉnh sửa nội dung


Tạo viền cho bảng

Vào Table > Table Properties

  • Thẻ General thêm vào mục Border: solid
  • Thẻ Advanced thêm vào mục Style: border-collapse: collapse;

Advertisements