SQL Server edit top 1000 rows select top 1000

Tăng số lượng rows hiện thị để edit:
     Tools -> Options… -> SQL Server Object Explorer -> Value for Edit Top <n> Rows command -> 1000

Tăng số lượng rows hiện thị để xem:
     Tools -> Options… -> SQL Server Object Explorer -> Value for Selecte Top <n> Rows command -> 1000

Phải chuột vào table muốn lấy thông tin, số lượng row có thể lấy thấp, khó làm việc với các table có nhiều dữ liệu. Để hiện thị nhiều thông tin hơn các bạn có thể vào phần options để tăng số lượng rows có thể làm việc trên giao diện hơn.

Các bước thực hiện bằng hình ảnh:
Trên thanh menu ta vào Tools -> Options…

Ở giao diện Options… các bạn chọn vào mục SQL Server Object Explorer

Đây là hình ảnh giao diện của mục SQL Server Object Explorer. Tại đây bạn chọn vào mục Value for Edit Top Rows command (Tăng số rows edit). Và sửa value của nó thành 1000.

Đây là hình ảnh sau khi sửa value.

Và sau khi bấm OK, bây giờ chuột phải vào table bạn sẽ thấy số lượng rows sẽ tăng lên thành 1000.

Advertisements

Khắc phục lỗi error 5 khi attach một database có sẵn (têndb.mdf)

screenshot-44

Lỗi error 5 là lỗi phát sinh khi quyền truy cập của bạn bị giới hạn bởi lý do là bạn đang thiết lập hệ thống SQL Log on as: This account. Chỉ cần vào Sql Server Configuration Manager ở mục Log On ta chọn Built-in account: Local System. Như vậy là bạn đã có thể thêm một database từ file có sẵn vào SQL Server Management Studio của mình. Phiên bản bài viết sử dụng là phiên bản SQL Server 2014 Management Studio.